Социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност

Тази статия е предназначена за всички работодатели и бизнеси, които активно прилагат или имат намерение да започнат да прилагат практики за корпоративна социална отговорност в бизнеса, който управляват.

Социалната корпоративна отговорност е отговорността на организацията за въздействие на нейните решения и дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно и етично поведение, така че да съдейства за устойчивото развитие, да отчита очакванията на заинтересованите страни, да бъде в съответствие със законодателството и международните норми на поведение, да бъде интегрирана в цялата организация и прилагана във взаимоотношенията й.

Социалната отговорност е адресирана към широк кръг организации и има широк обхват, включвайки частния сектор, държавни институции и неправителствения сектор.

Конкурентните предимства и ефекти от прилагането на корпоративната социална отговорност се проявяват в следните няколко направления:

  • повишаване на репутацията и утвърждаване на добрия имидж на социално отговорните компании;
  • утвърждаване на нов тип организационно поведение, бизнес етика и култура;
  • лоялност към персонала и задържане на качествените човешки ресурси в организацията;
  • повишаване на оценките на клиенти, доставчици, местната общност и инвеститорите;
  • успешно прилагане механизма на публично-частното партньорство в интерес на обществото, в контекста на “зелените” обществени поръчки;
  • повишаване публичността на нефинансовата информация.

За работодателите корпоративната социална отговорност е начин за повишаване на конкурентното предимство, за защита и увеличаване на осведомеността за марката и изграждане на доверие с клиентите и служителите. Много компании вече публикуват информация за своите дейности по КСО на своите уебсайтове. Вече съществуват и редица индекси, които измерват нивото на социална ангажираност на отделните марки по цял свят.

Социалното предприемачество е особена форма на бизнес начинание, при което развитието на дейността носи явни и преки ползи за обществото, като същевременно решава съществуващ социален проблем. Социалните предприемачи са хора, които намират свой бизнес модел, осигуряващ им възможност за печалба и за подпомагане на обществото. Подобен тип дейност може да се нарече „бизнес с кауза“. Социалните предприятия в България генерират положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението и  могат да играят важна роля в развитието на българската икономика, да притежават потенциал за устойчив икономически растеж, приобщаващ различни социални групи.

Трябва да се прави разлика между понятията „корпоративна социална отговорност“ и „социално предприемачество“. За повечето от компаниите припознаването на отделни каузи, проекти или организации като обект на финансово или организационно подпомагане е все по-честа практика. Този процес е част от корпоративната им социална отговорност, т.е. това е изпълняването на негласен ангажимент към подобряване на условията за живот на местната или националната общност, където компаниите развиват своя бизнес. Подкрепата се изразява чрез подпомагане на социални, културни или спортни дейности, инвестиране в образование и професионално развитие, и т.н. Социалната отговорност все по-често се изразява в действия и политика, при която не се „наливат“ едностранно средства към дадена организация, а се търси изграждане на устойчивост, дългосрочен социален ефект и развитие на идеи.

В редица случаи социалните предприемачи могат да бъдат припознати от големи и малки компании като обект на подкрепа. В този случай корпоративната им социална отговорност би подпомогнала в организационното развитието някой социален предприемач. Ако една компания направи дарение от типа на предоставяне на еднократна сума пари за подпомагане на лице с увреждания или на семейство на деца с увреждания, безспорно е едно хубаво дело предвид ниските социални помощи, предоставяни от държавата. Същевременно това е явление, което е изолирано във времето и пространството. Настрана оставяме и емоционалното състояние на хората, които са в ситуация, при която могат да разчитат само на помощи, превръщайки ги в аутсайдери на обществото.

Ако компанията обаче закупи продукт или услуга или инвестира сума в организационното развитие на определен социален предприемач, който осъществява дейност, целяща да се осигури постоянна работа за лица с увреждания или за родители на деца с увреждане с цел да реши съществуващия социален проблем, ефектът би бил далеч по-голям и по-устойчив във времето. Подкрепата за социалния предприемач може да бъде директна – чрез инвестиране (в ресурси, оборудване или инфраструктура) или индиректна – чрез закупуване на стоки и услуги произведени от социални предприятия. Ползвайки услуги и закупувайки продукти от социалните предприятия, организациите и институциите подават приятелска ръка на хората в неравностойно положение, оказват подкрепа – не помощ или подаяние, а възможност за достойно съществуване и преодоляване на бедността и изолацията.

Уважаеми Работодатели,

www.TheSocialMarket.eu е маркетплейс платформа, представляваща споделена мрежа на социалните предприятия, с база данни и възможности за споделяне на ресурси и обмен на информация между различните участници в социалната икономика, вкл. лица в неравностойно положение на пазара на труда, заети в социални предприятия и в институции и организации, свързани със социалното предприемачество и социалната икономика.

Всяка публична, частна или неправителствена организация, всяка една публична институция, всяка компания или предприятие, може да демонстрира своята корпоративна социална отговорност купувайки продукти и услуги, произведени в български социални предприятия, подпомагайки създаването и запазването на работни места за хората с увреждания, за родителите на деца с увреждания и за всички уязвимите групи от българското общество.

Възможността да закупите от социални предприятия и да дарите продукти на социални, детски и здравни заведения ще увеличи социалната добавена стойност на Вашия жест.

Тъй като обемът на продукция на социалните предприятия не е голям, можете предварително да подадете заявка за отделни продукти, които да бъдат изработени в определен срок, чрез което осигурявате работа, надежда и сигурност за лицата в неравностойно положение за определен срок.

Платформата стартира от 1 декември 2019 г., като периодично ще се допълва с нови социални предприятия, нови продукти и услуги, каузи и предложения за подкрепа.

Роман Воински

Ръководител на проекта

www.TheSocialMarket.eu

Пазарувай социално! 

Responses