Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която е с бюджет от 100 млн. лв. Основната цел на операцията е да бъде осигурена устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. Проектни предложения могат да подават работодателите, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 40 000 лв., а максималният размер – 391 166 лв.

По проектите ще бъде осигурена субсидирана заетост, чиято продължителност за хората в неравностойно положение е за период до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания – до 24 месеца. След приключване на проекта, работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на субсидираната заетост. За хората с трайни увреждания този период следва да бъде най-малко 3 месеца. По проектите е допустимо менторството на работното място за период до 6 месеца, ако новопостъпилият служител има нужда от това. Допустимо е осигуряването на транспорт от и до работното място, ако участникът в проекта работи в населено място, което е различно от местоживеенето му. Работодателите имат възможност да адаптират работното място за новонаетите служители с трайни увреждания. Строително-монтажни дейности, оборудване и обзавеждане са допустими дейности по проекта, ако работодателят не разполага с подходящи условия за работа за служителя с трайни увреждания.

Очаква се при напускане на операцията най-малко 2 910 участници в неравностойно положение да имат работа, включително като самостоятелно заети лица.

Крайният срок за кандидатстване от страна на работодателите е 22 февруари 2024 г.

Проектните предложения се подават чрез ИСУН.

Отговори