Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

http://TheSocialMarket.eu/

Дефиниции:

„Доставчик“ – Сдружение „Вива Пауталия“, ЕИК 109612462, в качеството му на предоставящ ползването на интернет страниците (thesocialmarket.eu) и техните възможности съобразно настоящите условия, българското и европейското законодателство и добрите нрави.

„Интернет страница/и“ – представлява разработената и поддържана от Сдружение „Вива Пауталия“ онлайн платформа на социалните предприятия за електронна търговия с адрес: http://thesocialmarket.eu/ и нейните подстраници;

„Социални предприятия“ – представляват регистрираните на интернет страницата http://thesocialmarket.eu/ организации, независимо от правната форма, които са регистрирани в Регистъра на социалните предприятия по чл. 10 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, или са в процес на регистрация, или представляват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по смисъла на чл. 48 от Закона за хората с увреждания, или са хора с увреждания по смисъла на § 1, т. 1 и т. 2 от ДР на ЗХУ, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност;

„Ползватели“ – всяко физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

– получава достъп до съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Сдружение „Вива Пауталия“ (по електронен път, телефон и т.н.) или по съществуващ договор за използване със Сдружение „Вива Пауталия“ и което е заявило създаването и използването на Профил на ползвател;

– се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Профил на ползвател е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата

– след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия със социално предприятие.

„Профил на социално предприятие“ – представляват подстраниците, обособени като профил, включващ данните, предоставени при регистрация на социалното предприятие на интернет страницата на доставчика и последващо добавени данни.

„Профил на ползвател“ – представлява подстраницата, включваща данните, съдържащи се в личния потребителски профил на Ползвателя при регистрация и последващо добавени продукти и други данни.

„Електронен магазин“ – представляват подстраниците, обособени като електронен магазин на всяко отделно социално предприятие, включващ данните и продуктите, предоставени от съответното социалното предприятие при регистрация на интернет страницата на доставчика и последващо добавени продукти и други данни.

„Ваучер/и“ – ваучери за социално пазаруване в електронен вид –  функционалност за закупуване на стоки и услуги, предоставяни само и единствено от социалните предприятия. Ваучерът представлява „многоцелеви ваучер“ по смисъла на §1, т. 90 ДР ЗДДС и не представлява ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки или услуги /§1, т. 88 ДР ЗДДС/.

I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

– Сдружение „Вива Пауталия“ с адрес на управление гр. Кюстендил 2500, Морис Леви № 1, ЕИК 109612462, предоставящ ползването на интернет страниците (thesocialmarket.eu), наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“;

– Социални предприятия съобразно дефиницията, регистрирани на интернет страниците на доставчика (thesocialmarket.eu) и предоставящи стоки и/или услуги, наричани по-долу „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“;

– Потребителите, ползващи интернет страниците на доставчика (thesocialmarket.eu), наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“.

(2) Доставчикът предоставя за безплатно ползване възможностите на платформа на thesocialmarket.eu на социалните предприятия, посредством която те предлагат за продажба свои стоки и/или услуги на ползвателите.

(3) Създаването и поддържането на платформа на социалните предприятия за електронна търговия thesocialmarket.eu е подкрепено по проект № BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, със съдействието на Министерство на труда и социалната политика на Република България.

ІІ. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

Чл. 2. (1) Данни за Доставчика:

 1. Наименование на Доставчика и правна форма: Сдружение „Вива Пауталия“
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Морис Леви“ № 1;
 3. Данни за кореспонденция и адрес на упражняване на дейността: гр. София 1700, ул. Проф. Г. Брадистилов № 6, ет. 4, телефон за връзка: +359887621191, e-mail: office@thesocialmarket.eu, интернет страница: https://thesocialmarket.eu/
 4. Регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистрация по ЗДДС: ЕИК: 109612462 / ИН по ЗДДС: BG109612462.

(2) При регистрация всяко социално предприятие се задължава да представи информацията по т. 1-3 и данни за вписване в съответния публичен регистър съобразно правната форма на субекта в срок от 5 /пет/ дни от регистрирането на интернет страницата на доставчика.

(3) Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: 02/9402046, факс: 02/9403640,

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

(4) Данни за контакт с Комисията за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02/9802524, факс: 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

III. Характеристики на Интернет страницата

Чл. 3. (1) Интернет страницата на Доставчика е достъпна на интернет адрес https://thesocialmarket.eu/

(2) Ползването на интернет страницата съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

(3) Доставчикът предоставя, а Социалното предприятие и Ползвателят използват интернет страницата съгласно параметрите и ограниченията, обявени в настоящите Общи условия.

(4) Продавачът и Ползвателят си осигуряват самостоятелно оборудването, което им е необходимо за достъп до интернет страницата.

ІV. Ползване на интернет страницата и договорни отношения между Доставчикът, Социалното предприятие и Ползвателя

Чл. 4. (1) Договорът се сключва на български език.

(2) Клаузите на договора между Доставчикът, Социалното предприятие и Ползвателя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес https://thesocialmarket.eu/obshti-usliviya .

(3) Страна по договора с Доставчика е Социалното предприятие на интернет страницата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на социалното предприятие. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден потребителски профил в електронния магазин на Доставчика и всички данни, които се предоставят след регистрацията.

(4) Страна по договора с Доставчика е и Ползвателят на интернет страницата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния потребителски профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден потребителски профил в електронния магазин на Доставчика и всички данни, които се предоставят след регистрацията.

(4) По отношение на услугите, които не изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на първото използване на интернет страницата от Ползвателя до момента на преустановяването на използването му.

(5) По отношение на услугите, които изискват регистрация, социалното предприятие и ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на регистрация на потребителски профил, до прекратяване на регистрацията им.

V. Действие на общите условия спрямо Социалните предприятия

Чл. 5. Всички регистрирани социални предприятия имат достъп до пълното съдържание на интернет страницата след като се регистрират и представят информация за създаване на профил на социално предприятие и данни за продукти и услуги в своя електронен магазин.

VІ. Действие на общите условия спрямо Ползвателите

Чл. 6. (1) Във връзка с използването на интернет страницата настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация от ползвателите, така и за такива, за които такава не се изисква.

(2) Всеки Ползвател, независимо дали е регистриран или не, има достъп до пълното съдържание на интернет страницата и възможност да извършва поръчки на всички налични артикули чрез Електронния магазин. Регистрация е необходима, за да се използват следните допълнителни функционалности:

– запазване на „данни на купувача“ за целите на улеснено поръчване;

– запазване на „желани артикули“ за по-късно разглеждане;

– история на поръчките;

– възползване от допълнителни отстъпки и специални промоции, предоставени от Доставчика;

– получаване на информационен бюлетин, изпращан от Доставчика.

VІІ. Регистрация на профил на социално предприятие

Чл. 7. (1) Социалното предприятие може безплатно да регистрира профил чрез функционалността за регистрация, достъпна на Интернет страницата на Доставчика.

(2) При регистриране в профила Социалното предприятие въвежда индивидуализираща информация, която включва:

– имейл адрес;

– парола;

– наименование на социалното предприятие, включително представляващия и неговите име и фамилия;

– телефонен номер;

– информацията по чл. 2, ал. 1 и ал. 2;

– пощенски адрес за връщане на стоки при отказ по чл. 52 ЗЗП;

– Избраните начините за доставка и информация в тази връзка;

– Избраните начините за плащане и информация в тази връзка;

– Кратко резюме на историята на предприятието и социалния елемент в дейността;

(3) С попълване на индивидуализиращата информация и с избирането на опцията „Регистрирай ме“ Социалното предприятие декларира, че е запознато с настоящите Общи условия, съгласно е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията Социалното предприятие се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Социалното предприятие се ангажира своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му. Неспазването на това задължение на Социалното предприятие освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

VІІІ. Регистрация на профил на ползвател

Чл. 8. (1) Ползвателят може да регистрира потребителския си профил чрез функционалността за регистрация, достъпна на Интернет страницата на Доставчика, или чрез поръчване на стока.

(2) При регистриране на потребителски профил Ползвателят въвежда индивидуализираща информация, която включва:

– имейл адрес;

– парола;

– име и фамилия;

– телефонен номер.

(3) С попълване на индивидуализиращата информация и с избирането на опцията „Прочетох и приемам Общите условия“ Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Ползвателят се ангажира своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му. Неспазването на това задължение на Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

Чл. 9. (1) Социалното предприятие и Ползвателят се задължават да използват интернет страницата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на интернет страницата  Социалното предприятие и Ползвателят се задължава да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите ползватели.

(3) Социалното предприятие и Ползвателят се задължават да не използват интернет страницата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. (1) С оглед повишаване качеството на услугата по използване на интернет страницата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1 Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата по използване на интернет страницата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

IX. Защита на личните данни

Чл. 11.  (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), съгласно публикуваната на интернет страницата Политика за защита на личните данни.

Чл. 12. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Социалното предприятие и Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Социалното предприятие или Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите Общи условия. Социалното предприятие или Ползвателят имат право да променят своя Основен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Социалното предприятие или Ползвателя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

(3) Доставчикът може да изисква от Социалното предприятие или Ползвателя използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугата по използване на интернет страницата Доставчикът има право да изисква от Социалното предприятие или Ползвателя да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. Неспазването на това задължение на Социалното предприятие или Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това.

(2) В случай че Социалното предприятие или Ползвателят са забравили или изгубили своите име и парола, Доставчикът им предоставя възможност да се зададат нови данни за достъп посредством посочения от Социалното предприятие или Ползвателя Основен електронен адрес.

Х. Характеристики на Електронния магазин

Чл. 14. Електронният магазин е достъпен на интернет адрес http://thesocialmarket.eu/, чрез който Социалното предприятие или Ползвателят имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин на социалните предприятия стоки, включително следното:

 1. да извърши регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на от съответния електронен магазин и използване на бюлетина на всяко социално предприятие и други услуги за споделяне и предоставяне на информация;
 2. да извършва електронни изявления чрез интерфейса на интернет страницата;
 3. да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от съответния електронен магазин;
 4. да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори от съответния електронен магазин, съгласно поддържаните от съответния електронен магазин начини за разплащане;
 5. да получава информация за нови стоки, предлагани от съответния електронен магазин;
 6. да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 15. (1) Социалното предприятие и Ползвателят сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от съответния електронен магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на неговата интернет под-страница на адрес http://thesocialmarket.eu/

(2) Основните характеристики на стоките, предлагани от съответното социално предприятие, са определени в профила на всяка стока на интернет страницата на Електронния магазин.

(3) Социалното предприятие е длъжно да се определи на интернет страницата на Електронния си магазин изрично и отделно цената на всяка стока с включен ДДС.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от съответното социално предприятие и се предоставя като информация на Ползвателя в зависимост от избрания от него метод на доставка към момента на завършване на поръчката и преди сключването на договора за покупко-продажба. Електронната платформа има функционалност, която предоставя на ползвателите техническата възможност да поръчват едновременно продукти и услуги, предлагани от различни социални предприятия, намиращи се в различни градове. При процеса на заявяване на поръчка, в списъка с избраните за покупка продукти и услуги (количка), ползвателят получава информация и може да избере начина и стойността на доставката от всяко отделно социално предприятие, като след направения избор за доставка, общата стойност на разходите за всички доставки от отделните предприятия се сумира автоматично, заедно с цената на избраните услуги и продукти.

(5) Начините на плащане се определят в настоящите Общи условия, както и съгласно информацията, предоставена на интернет страницата на съответното социално предприятие.

(6) По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки съответното социално предприятие се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(7) Социалното предприятие доставя заявените от Ползвателя стоки в сроковете и при условията, определени от социалното предприятие в ползвания от него електронен магазин и в настоящите Общи условия.

(8) Социалното предприятие гарантира правата на Ползвателя, предвидени в закона, добросъвестно и съгласно добрите търговски практики.

(9) В случай на установено нарушение на ал. 8 от страна на Социалното предприятие, същото се задължава да обезщети всички преки и непосредствени вреди, които Доставчикът е понесъл в резултат на неизпълнението.

Чл. 16. (1) Социалното предприятие и Ползвателят се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвател, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ХІ. Ползване на Електронния магазин и процедура за сключване на договор

Чл. 17. За да използва Електронния магазин на съответното социално предприятие за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе индивидуализираща информация и информация за доставка пряко във формата за поръчка или посредством регистрация съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 18. (1) Ползвателят използва интерфейса на интернет страницата на Доставчика, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от социалните предприятия стоки в съответния Електронния магазин.

(2) Клаузите на договора между Социалното предприятие и Ползвателя и Доставчика представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес http://thesocialmarket.eu/общи-условия.

(3) Страна по договора с Ползвателят е съответното социално предприятие съгласно данните, предоставени при регистрацията или при поръчване на стока чрез интерфейса на Електронния магазин. За избягване на съмнение това са данните, с които са създадени потребителския профил и профила на социалното предприятие при Доставчика.

Чл. 19. Ползвателят сключва договора за покупко-продажба със Социалното предприятие при следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин на съответното социално предприятие и добавянето им към списък със стоки за покупка, наричан Количка.

(2) В интерфейса на Количката се визуализират избраните продукти и се показва цената им без разходите за доставка – в случай че Ползвателят избере метод за доставка, различен от безплатната доставка, предоставяна от съответното социално предприятие.

(3) След натискане на бутон „Към поръчката“ се отваря форма за поръчка, където Ползвателят предоставя индивидуализираща информация, като има възможност да избере дали да влезе в своя потребителски профил, да направи регистрация за нов потребителски профил или да поръча като гост.

(4) Индивидуализиращата информация по ал. 3 включва имената на Ползвателя, имейл и телефон за връзка, данни за издаване на фактура, когато желае да получи такава, и адрес за доставка.

(5) Ползвателят  посочва адрес на доставка. Този адрес се запазва в неговия потребителски профил и може да бъде променен, допълнен или изтрит впоследствие.

(6) Ползвателят избира начин на доставка в сроковете и съгласно информацията, предоставена в Електронния магазин на съответното социално предприятие. Начините за доставка включват най-малко следните възможности:

а) Безплатна за Ползвателя доставка чрез Български пощи, платена от съответното Социалното предприятие, ако такава възможност е предвидена от Социалното предприятие;

б) Платена от Ползвателя доставка чрез Български пощи, , ако такава възможност е предвидена от Социалното предприятие;

в) Безплатна за Ползвателя доставка чрез куриерска услуга, платена от съответното Социално предприятие съгласно посочената в интерфейса на Електронния магазин фиксирана цена и с оглед на избрания от Ползвателя конкретен начин за доставка (икономична/експресна доставка), доколкото такава възможност е налице според адреса на Ползвателя;

б) Платена от Ползвателя доставка с куриер, съгласно посочената в интерфейса на Електронния магазин фиксирана цена и с оглед на избрания от Ползвателя конкретен начин за доставка (икономична/експресна доставка), доколкото такава възможност е налице според адреса на Ползвателя;

в) Получаване на място, от адреса на съответното Социално предприятие, доколкото такава възможност е дадена от същото;

(7) Ползвателят се съгласява да заплати  разходите, които произтичат от избрания от него начин на доставка или от произтичащото от избора му място на доставка.

(8) Ползвателят избира метод и момент за плащане на цената измежду следните възможности:

а) С наложен платеж – тази възможност е налице само ако Ползвателят е избрал начин за доставка с куриер. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да заплати цената на стоката и цената за доставка в момента на получаване на стоката, на лицето, което я доставя.

б) Чрез PayPal сметка – тази възможност е налице само ако Ползвателят разполага с PayPal сметка за разплащане. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – PayPal.

в) Чрез услугите на ePay/EasyPay – Ползвателят може да избере да плати по един от следните начини:

– чрез своята ePay сметка, ако разполага с такава, и чрез интерфейса на ePay услугата;

– от банкомат, който поддържа услугите на EasyPay, посредством кредитна карта, като въведе кода, генериран от Електронния магазин на Доставчика;

– в офис на EasyPay, като при плащането посочи кода, генериран от Електронния магазин на Доставчика.

С избора на един от тези методи Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – ePay или EasyPay.

г) Чрез банков трансфер по сметката на социално предприятие, посочена в съответния електронен магазин;

С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – избраната от Ползвателя банка.

д) Чрез картово разплащане с кредитна или дебитна карта в интерфейса на съответния Електронния магазин. С избора на този метод Ползвателят се съгласява да следва процедурите и да поеме всички дължими разходи и такси, които са определени от доставчика на финансовата услуга – обслужващата съответния Електронен магазин банка.

(9) Ползвателят се съгласява с настоящите Общи условия, като избере опцията „Прочетох и приемам Общите условия“.

(10) С избирането на стъпката „Преглед и потвърждение“ Ползвателят има възможност да прегледа всички избрани стоки и да получи информация за окончателната сума на поръчката и разноските по доставката. В случай, че желае да редактира поръчката си и да избере различни стоки, Ползвателят трябва да отвори интерфейса за Количка и след това да препотвърди индивидуализиращата информация и избора си на адрес на доставка, начин на доставка и метод за плащане съгласно горните разпоредби.

(11) Информацията по този член, предоставяна на Ползвателя преди сключването на договора за покупко-продажба, е актуална към момента на визуализацията ѝ на интернет страницата на Доставчика на Електронния магазин.

Чл. 20. (1) Договорът за покупко-продажба на стока между Социалното предприятие и Ползвателя се счита за сключен от момента, в който Ползвателят потвърди поръчката си чрез натискане на бутона за потвърждение в стъпка „Преглед и потвърждение“ от формата за поръчване.

(2) За сключването на договора за покупко-продажба на стока Социалното предприятие изрично уведомява Ползвателя чрез изпращане на автоматично съобщение, съгласно техническата функционалност на интернет страницата, на посочения от Ползвателя електронен адрес.

(3) Изявлението за сключване на договора от страна на Ползвателя и потвърждението за неговото получаване от страна на Социалното предприятие се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(4) Социалното предприятие доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

(5) Доставчикът не носи отговорност за начина на изпълнение и/или неизпълнението на сключения между Социалното предприятие и Ползвателя договор.

Чл. 21. (1) Ползвателят се съгласява, че Социалното предприятие има право да приема и изисква авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Социалното предприятие цената за доставка на стоките преди, или в момента на доставката им.

(3) Социалното предприятие се освобождава от задълженията си по договора, ако изискваното от него авансово плащане не постъпи в срок до 7 календарни дни от поръчката.

ХІІ. Право на отказ от договора

Чл. 22. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата, на която Ползвателят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя, са влезли във владение на стоките.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 12. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

(3) С потвърждаването на съгласието си с настоящите Общи условия Ползвателят потвърждава, че е информиран относно невъзможността да се възползва от право на отказ в посочените по ал. 2 случаи.

(4) За да упражни правото си на отказ от договора, Ползвателят трябва да уведоми Социалното предприятие относно:

– имената на Ползвателя;

– адреса на доставка;

– телефонен номер;

– електронен адрес;

– изричното си и недвусмислено желание за отказ от договора.

(5) За тази цел Ползвателят има следните равностойни възможности:

а) да използва вградената функционалност за отказ на поръчка, достъпна на интернет страницата на Социалното предприятие;

б) да изпрати имейл с недвусмислено заявление за отказ до Социалното предприятие на посочения в електронния магазин електронен адрес.

в) да изпрати писмо с недвусмислено заявление за отказ на пощенски адрес, посочен в електронния магазин на съответното социално предприятие.

За целите на букви „б“ и „в“ Ползвателят може да използва Стандартния формуляр за отказ по чл. 52, ал. 2 ЗЗП.

(6) В случай че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Социалното предприятие е задължено да му възстанови в пълен размер платената цена на стоката не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Ако Ползвателят е извършил плащане с банкова карта, платените суми му се връщат по сметката на тази банкова карта.

(8) При упражняване на правото на отказ, когато Ползвателят е получил стоки във връзка с договора, той е длъжен да ги върне обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Социалното предприятие за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако от пощенското клеймо върху пратката може да се установи, че тя е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок. Стоките се връщат на пощенски адрес за връщане на стоки, посочен в електронния магазин на съответното социално предприятие.

(9) Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на Ползвателя.

(10) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Социалното предприятие стоки и да се погрижи за запазване на тяхното качество до връщането им. Той отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

ХІІІ. Доставка

Чл. 23. (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който тече този срок, са определени при сключване на договора с Ползвателя чрез електронния магазин на съответното Социално предприятие.

(2) Социалното предприятие не носи отговорност за неспазване на посочения срок за доставка, ако забавянето е изцяло по вина на доставчика на пощенската или куриерската услуга или на самия Ползвател.

(3) Ако Социалното предприятие не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Социалното предприятие е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

Чл. 24. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката за дефекти в момента на доставката и предаването ѝ от Социалното предприятие.

(2) Дефектна стока е стока, която има естетически или функционални недостатъци.

(3) Дефектна стока подлежи на замяна след уведомяване на Социалното предприятие от Ползвателя по реда на чл. 22 и връщане чрез изпращане по пощата или друг метод, изрично уговорен със Социалното предприятие.

(4) Разходите за доставка на заменената стока са за сметка на Социалното предприятия.

ХІV. Изменение и достъп до Общите условия

Чл. 25. (1) Доставчикът публикува настоящите Общи условия на адрес https://thesocialmarket.eu/obshti-usliviya, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

(2) Социално предприятие има възможност да приеме частично настоящите общи условия като уведоми Доставчика за това в срок от 3 календарни дни от своята регистрация, като посочи конкретно кои членове и алинеи от настоящите общи условия приема и/или не приема и представи собствени условия „общи условия на съответното социално предприятие“, които ще счита за приложими в отношенията си с Доставчика и Ползвателите.

(3) Доставчикът в срок от 7 дни утвърждава или отхвърля условията на социалното предприятие по ал. 2. В случай че предложението по ал. 2 е отхвърлено, регистрацията на социалното предприятие се заличава от интернет страницата.

(4) До вземане на решение по ал. 3 за социалното предприятие и ползвателите са приложими единственото настоящите общи условия.

(5) При противоречие между настоящите общи условия и утвърдени по ал. 3 от Доставчика общи условия на съответното социално предприятие, предимство имат утвърдените от Доставчика общи условия на съответното социално предприятие.

(6) Ползвателите се запознават с утвърдените по ал. 3 от Доставчика общи условия на съответното социално предприятие и се съгласяват да се съобразяват с тях при ползване на интернет сайта.

Чл. 26. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.

(2) Социалното предприятие и Ползвателят се съгласяват, че ако извърши нова поръчка чрез Електронния магазин след изменението, тази поръчка е равносилна на волеизявление за приемане на актуалните Общи условия.

ХV. Прекратяване

Чл. 27. Договорът между Ползвателя и/или Социалното предприятие и/или Доставчика се прекратява в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– при трайна обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на упражняване на право на отказ по реда на чл. 22;

– в случаите на недобросъвестно ползване интернет страницата по смисъла на тези Общи условия.

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се ползват от някоя от страните в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ХVI. Други условия

Чл. 29. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилага законодателството на Република България.

Чл. 31. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 32. Настоящите Общи условия влизат в сила от 06.12.2019 г.

XVII. Ваучери

Чл. 33 (1) Сдружение „Вива Пауталия“ чрез интернет страницата The Social Market може да предоставя функционалност на ползвателите за закупуване на подаръчни ваучери за социално пазаруване в електронен вид „вачуер/ите“.

(2) Ваучерите се ползват изцяло за закупуване на стоки и услуги, предоставяни само и единствено от социалните предприятия, и в цената си не съдържат никакви други комисионни и такси към трети лица.

(3) Всеки ваучер съдържа уникален код за пазаруване, като след получено плащане за покупка на ваучера по банков път по следната сметка на СНЦ Вива Пауталия в Уникредит Булбанк BG37UNCR70001522160361, ваучерът с уникалния код се изпраща като потвърждение на посочения от заявителя имейл. Съответната сума на ваучера се превежда изцяло и директно на съответните социалните предприятия, които срещу използване на ваучера предоставят предлаганите от тях стоки и услуги.

(4) При регистрация на профил на социално предприятие в интернет страницата  съответното социално предприятие се съгласява да приема ваучерите и да спазва настоящите общи условия.

(5) При ползване на функционалността ваучер, заявителят и титулярят приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Чл. 34 Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/. Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от приносителя, разликата в сумите не подлежи на връщане.