Стартира Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Цел

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)

Общ размер на средствата по процедурата: 30 600 000 лева.

Приложим режим: Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis).

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 20 000 лева

Процент на съфинансиране: 100%.

 • По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите

Допустими кандидати:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби[1]
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

Недопустими кандидати:

 • Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I
 • Малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I
 • Кандидати в сектори и раздели съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • раздели от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • раздел 63 „Информационни услуги“.
 • Кандидати, които са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
 • Кандидати в код по КИД
 • 16.29 „Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети“, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина
 • 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на производството на несглобени дървени паркетни дъски.
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Допустими разходи:

Максимален срок за изпълнение: 12 месеца.

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 година.

На този линк ще намерите цялата информация, свързана с процеса на кандидатстване.


[1] Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието – кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

Отговори