Ръководителят на УО на ПРЧР Цветан Спасов представи възможностите за европейска подкрепа на социалното предприемачество

От 29/11/2022

Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов представи възможностите за европейска подкрепа на съществуващи или новосъздадени социални предприятия.

През септември 2023 г. ще бъде отворена за кандидатстване мярката „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. С нея се очаква да бъдат подкрепени между 50 и 100 съществуващи или създаващи се социални предприятия. Дейностите, които ще бъдат подкрепени, ще включват повишаване разпознаваемостта на социалните предприятия, стимулиране на партньорството, включително с конвенционалния бизнес, включване на представители на уязвимите групи в курсове за повишаване на квалификация, както и осигуряване на субсидирана заетост за период от 6 до 24 месеца.

През лятото на 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъде отворена за кандидатстване операция „Младежка инициатива АЛМА“, чиято цел е осигуряване на възможности за мобилност на уязвими групи, които да стажуват в друга европейска държава и след това да приложат наученото в България. Очаква се около 100 представители на уязвимите групи да бъдат включени в дейностите по проектите, които включват квалификационни или обучителни курсове, които да помогнат стажуването в чужбина, стаж за период от 3 до 6 месеца в друга европейска държава и включване в заетост при работодател в България. Планирано е й отварянето на операция, с която ще бъдат подкрепени социални иновации – различни модели на решаване на социални проблеми, които биха могли да бъдат апробирани и подкрепени от МТСП в следващите години.

Друга възможност за подкрепа на социалното предприемачество с европейски средства ще бъде достъпна с мярка, с които ще бъде насърчено самонаемането и предприемачеството. Очаква се мярката да е с бюджет от близо 20 млн. лв. Възможност за подкрепа са и финансови инструменти, от които до момента са се възползвали 15 новосъздадени социални предприятия, всяко от които е получило кредит в размер на до 50 000 лв.

„Трети програмен период социалните предприятия и социалното предприемачество са във фокуса на Програма „Развитие на човешките ресурси“, припомни Цветан Спасов. В програмен период 2014-2020 г. са финансирани три мерки за насърчаване на социалните предприятия на обща стойност над 60 млн. лв. По трите операции са сключени над 250 договора за създаване или подкрепа на социални предприятия, създадени са около 4 300 работни места, като над 2 000 служители са останали в заетост след приключване на проектите.

„Подкрепата ще продължи и в новия програмен период 2021-2027 г. с възможности за повишаване квалификацията на служителите и подобряване на мениджърските умения в социалните предприятия, както и създаване на по-добри условия на работното място за новонаети лица от уязвими групи“, уточни ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Отговори